KIILA-kuntoutus

Kiila-kuntoutukseen voivat hakeutua alle 67-vuotiaat, vakituisessa työsuhteessa tai yrittäjinä toimivat henkilöt sekä määräaikaisissa toistuvissa työsuhteissa työskentelevät henkilöt, joiden työkykyä heikentää sairaus, jonka arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Työpaikalla ja työterveyshuollossa on selvitetty kuntoutustarve ja -mahdollisuudet. Työterveyshuollon ja työpaikan toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Kuntoutustarve ilmenee tuen tarpeena työssä jatkamiselle, työsuorituksien heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena, terveysongelmina ja mahdollisesti terveyspalveluiden käyttötarpeen lisääntymisenä tai työstä poissaoloina. Kuntoutustarvetta lisää työssä tapahtuneet muutokset ja henkilön vähäinen vaikutusmahdollisuuksien määrä omaan työhönsä. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta. Työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat yhteydessä henkilön työhön, työorganisaation toimintaan ja henkilön omaan ammatilliseen kehitykseen. Kuntoutuksen edellytyksenä on itse todettu kuntoutustarve ja halukkuus muutosten tekemiseen.

Kiila kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen arjen ja työssä. Tavoitteena on tukea työterveyshuollossa ja terveydenhuollossa kuntoutujan kanssa asetettujen yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

Kiila-kuntoutus sisältää 10 - 13 ryhmämuotoista vuorokautta, 1 yksilöllisen avopäivän ja 2 - 4 yksilöllistä käyntikertaa. Kuntoutus toteutetaan avovuorokausina. Kuntoutujalla on tarvittaessa mahdollisuus majoittua kuntoutuksen ajan Kelan kustantamana. 

Kurssille hakeutuminen:

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 101, johon liitetään lääkärin B-lausunto sekä esimiehen täyttämä Ku 200 -lomake. Ammattialakohtaisessa Kiila-kuntoutuksessa hakija toimittaa hakemuksen Kelaan. Työpaikkakohtaisessa kuntoutuksessa työterveyshuollon edustaja toimittaa esivalitut hakemukset Kelaan lopullista valintaa varten. Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, ruokailut sekä tarvittaessa majoituksen 2 hengen huoneessa. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätietoja antavat Ikaalisten Kylpylässä palvelupäälliköt Paula Virtanen ja Anne Lemmetty, puh. 03 451 2750 etunimi.sukunimi@restel.fi tai www.kela.fi/kuntoutus.

Katso kurssiajankohdat Kelan sivuilta.